Socialna aktivacija ranljivih ciljnih skupin

JZ SOCIO – Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celja je kandidiral na javnem razpisu, ki ga je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

JZ SOCIO je na javnem razpisu bil izbran za izvajanje operacije na področju Hrastnika in Trbovelj. Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Aktivnosti obeh operacij bodo usmerjene v razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na področju socialne aktivacije, socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi, prav tako pa povezovanje in sodelovanje z drugimi deležniki na lokalni ravni.

Projekt skuša z različnimi ukrepi spodbujati in podpirati ljudi pri vključevanju na trg dela in reševanju socialne problematike. Cilj projekta je opolnomočenje ranljivih oseb oziroma oseb, ki tvegajo socialno izključenost, graditev njihovih kompetenc in omogočanje njihove ponovne vključenosti v družbo preko različnih družnih aktivnosti, hkrati pa pripeljati  čim več oseb bližje trgu dela ter izboljšati njihovo zaposljivost in zaposlenost.

www.eu-skladi.si

socio1 socio2