Novice

IZVEDBA PILOTNIH PROJEKTOV, KI BODO PODPIRALI PREHOD V IZVAJANJE SISTEMSKEGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI

Trend starejših v Mestni občini Celje in širši okolici se nenehno dviga, kar že sedaj pomembno vpliva na ekonomsko, socialno in zdravstveno podobo v regiji. V prihodnosti bo zahteval uresničevanje strategije »dolgožive družbe«, ki bo omogočila aktivno in varno staranje.
V letu 2017 je v celjski regiji živelo 64.600 prebivalcev. Po starostni strukturi prebivalstva se celjska regija uvršča med predele s staro populacijo, saj imamo več kot 19 % prebivalcev starih nad 65 let, od tega kar 76% v Celju. Ta starostna skupina prebivalcev se od leta 1995 precej povečuje.
Pri uveljavljanju zdravja, ki ga razumemo kot stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali onemoglosti, smo priča velikim razlikam, ki jih povzroča socialna prikrajšanost. Neenakosti v zdravju lahko prepoznamo v vseh starostnih skupinah, doživljata jih oba spola, ugotavljamo jih lahko pri številnih indikatorjih zdravja. Slabo zdravje je tako vzrok kot tudi posledica revščine. Za spreminjanje dejavnikov, ki vplivajo na zdravje ljudi na Celjskem, je potrebno usklajeno delovanje na lokalni in regionalni ravni, ki upošteva medsektorski in interdisciplinaren pristop tako v načrtovanju dejavnosti kot izvajanju. Situacijska analiza zdravja razgrinja nekatere dokaze, s pomočjo katerih lahko načrtujemo smiselne ukrepe za krepitev in varovanje zdravja ter zmanjševanje neenakosti v zdravju
Glavni cilji projekta so dostop uporabnikom do individualne, multidisciplinarne obravnave in spremljanja ter vrednotenja sprememb v okviru testiranja orodja in postopkov za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe (DO). Predlagano partnerstvo ima kapacitete (materialne, kadrovske in znanja) za vzpostavitev integralne DO, obsega dopolnjene in nadgrajene obstoječe in nove storitve. Zdravstveni dom Celje bo kot vodilni partner izvajal storitve DO skupaj z domom Sv. Jožef – v okviru izvajanja storitev na domu, Centrom za socialno delo Celje – v okviru programa nudenja pomoči družini za dom in nudenju psihosocialne podpore uporabnikom ter JZ Socio v okviru nudenja socialne pomoči uporabnikom različnih starostnih skupin. Ob tem pa projekt vzpostavlja trajno partnerstvo in povezovanje vseh pridruženih partnerjev in njihovo koordinirano sodelovanje za vzpostavitev sistemskega pristopa izvajanja DO. Sodelujoče organizacije imajo že sedaj vzpostavljena sodelovanja s prostovoljci in razvito mrežo sodelovanja s prostovoljci, ki bodo vključeni v izvajanje aktivnosti in izobraževanje.
Dosedanje storitve na domu, ki potekajo v okviru referenčnih ambulant, patronažne službe, institucionalne oskrbe pomoči na domu preko domov za starejše, CSD-jev in nevladnih organizacij po dosedanjih protokolih, poteh ter strokovnih smernicah se bodo nadgradile z novim sistemskim pristopom izvajanja storitev DO. Vključevale bodo svetovanje uporabnikom, svojcem in neformalnim oskrbovalcem, svetovanje za prilagoditev bivalnega okolja, psihosocialno podporo, rehabilitacijo za ohranjanje samostojnosti ter rabo IKT tehnologije za izvajanje e-oskrbe oz pomoč na daljavo. Hkrati pa bo istočasno vzpostavljen izboljšan sistem koordinacije med zdravstvenim varstvom, socialnim varstvom in dolgotrajno oskrbo.
Vodstvo zdravstvenega doma Celje, je s prijavo na razpis in s pozitivnim odgovorom pridobil priložnost, da kot prvi v državi omogoči uveljavitev zakona o dolgotrajni oskrbi za krajane Celjske regije in okolji, ki jih pokriva (občine Štore, Vojnik in Dobrne). S tem smo pridobili približno 2,5 milijona € evropskih finančnih sredstev iz Evropskega socialnega sklada, s katerimi bomo zagotovili nova delovna mesta (srednja med. sestra, diplomirana socialna delavka, diplomirani delovni terapevt, diplomirana fizioterapevta, mag. kineziologije, socialni oskrbovalki in bolničarja negovalca), obnovili oz. uredili delovne prostore, nabavili delovno opremo (medicinske pripomočke, pohištvo, računalnike, avtomobile in delovno obleko) ter poskrbeli za potrebna izobraževanja zaposlenih in širše javnosti.
Avtorica članka:
Vladka Vovk,mag. zdravstvene nege,
Koordinatorica pilotnega okolja DO v ZD Celje

About Socio - večgeneracijski center

Javni zavod Socio je razširil svojo dejavnost z odprtjem Socio – Večgeneracijskega centra. Skupaj s partnerji: Mladinskim centrom Dravinjske doline, Razvojno agencijo Kozjansko in Ljudsko univerzo Rogaška Slatina, je zavod uspešno kandidiral na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropskega socialnega sklada ter si tako pridobil sredstva za izvajanje aktivnosti do konca leta 2021. Prostori Socio – večgeneracijskega centra se nahajajo na Gosposki ulici 3. Vse aktivnosti, ki se izvajajo v programu so brezplačne in namenjene socialnemu vključevanju ranljivih ciljnih skupin in preprečevanju njihovega zdrsa v socialno izključenost. Vrata centa so za posameznike in skupine odprta med 7. in 18. uro, od ponedeljka do petka, obiščejo pa nas lahko vsi, tako otroci, srednja generacija, kot starejši. Programi so namenjeni tako enostarševskim družinam, brezposelnim posameznikom, otrokom, ki so se znašli v različnih stiskah, otrokom s posebnimi potrebami, posameznikom z zdravstvenimi omejitvami, migrantskim in begunskim posameznikom. Posameznikom in skupinam so na razpolago poleg neformalnega druženja tudi različne motivacijske delavnice, delavnice osebnostne rasti, finančno opismenjevanje, ustvarjalno-kreativne delavnice, skupina za zdravo in aktivno staranje, skupina za obvladovanje stresa,skupina za doječe matere, skupina spoznaj svojo družino, podporna skupina za migrantske otroke in mladostnike, individualno terapevtsko svetovanje, različna predavanja, kuharske delavnice, tečaji tujih jezikov, računalniški tečaji, počitniške aktivnosti za otroke, športne in kulturne aktivnosti itd.