PROJEKT DOLGOTRAJNA OSKRBA V CELJU

IZVEDBA PILOTNIH PROJEKTOV, KI BODO PODPIRALI PREHOD V IZVAJANJE SISTEMSKEGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI

Trend starejših v Mestni občini Celje in širši okolici se nenehno dviga, kar že sedaj pomembno vpliva na ekonomsko, socialno in zdravstveno podobo v regiji. V prihodnosti bo zahteval uresničevanje strategije »dolgožive družbe«, ki bo omogočila aktivno in varno staranje. V letu 2017 je v celjski regiji živelo 64.600 prebivalcev. Po starostni strukturi prebivalstva se celjska regija uvršča med predele s staro populacijo, saj imamo več kot 19 % prebivalcev starih nad 65 let, od tega kar 76% v Celju. Ta starostna skupina prebivalcev se od leta 1995 precej povečuje. Pri uveljavljanju zdravja, ki ga razumemo kot stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali onemoglosti, smo priča velikim razlikam, ki jih povzroča socialna prikrajšanost. Neenakosti v zdravju lahko prepoznamo v vseh starostnih skupinah, doživljata jih oba spola, ugotavljamo jih lahko pri številnih indikatorjih zdravja. Slabo zdravje je tako vzrok kot tudi posledica revščine. Za spreminjanje dejavnikov, ki vplivajo na zdravje ljudi na Celjskem, je potrebno usklajeno delovanje na lokalni in regionalni ravni, ki upošteva medsektorski in interdisciplinaren pristop tako v načrtovanju dejavnosti kot izvajanju. […]